ALGMENE VOORWAARDEN
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de deelnemer aan een evenement van Maashorst Ondernemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Deelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de stichting;

Dag: kalenderdag;

Stichting: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan deelnemers aanbiedt.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de stichting.


Identiteit van de stichting

Naam stichting: Maashorst Ondernemer

Vestigingsadres: Laar 28, 5388 HG Nistelrode

E-mailadres: info@maashorst-ondernemers.nl

KvK-nummer: 65273648

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk evenement van de stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen stichting en deelnemer.

De algemene voorwaarden staan op de website en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod

De stichting is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden evenementen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk te maken. Als de stichting gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de door de stichting aangeboden evenementen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de stichting niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Afbeeldingen bij aangeboden evenementen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden evenementen. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de deelnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de gedragscodes waaraan de stichting zich heeft onderworpen en de wijze waarop de deelnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de stichting is bevestigd, kan de deelnemer de overeenkomst ontbinden.

De stichting zal bij de inschrijving aan de deelnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van de stichting waar de deelnemer met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de deelnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de in artikel 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de stichting deze gegevens al aan de deelnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4 –  Fotografie

Bij de evenementen van Maashorst Ondernemers worden foto- en video opnames gemaakt. Als je aan een van de evenementen deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Artikel 5 – De prijs

De in het aanbod van evenementen genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de stichting niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering van de tickets geldt het mailadres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Indien een evenement afgelast dan wel onmogelijk blijkt te zijn, door calamiteiten dan wel op orde van gemeente, heeft de stichting geen verplichting van terugbetaling van aangekochte tickets.

Inschrijving is onherroepelijk. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats als deelnemer niet kan deelnemen of als het evenement door onvoorziene omstandigheden, buiten de schuld van Maashorst Ondernemers, niet kan plaatsvinden.

Deelname geschiedt voor eigen risico. Maashorst Ondernemers is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname of voor het oplopen van een blessure. Deelnemer verklaart zich door middel van inschrijving bewust te zijn van de risico’s die deelname aan een dergelijk evenement met zich mee kunnen brengen.

Artikel 7 – Betaling

De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de stichting te melden.

In geval van wanbetaling van de deelnemer heeft de stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de deelnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Indien betaling niet goed doorgekomen is, heeft de stichting geen verplichting tot het reserveren van de tickets.

Artikel 8 – Klachtenregeling

De stichting beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stichting, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de stichting en de deelnemer van een evenement, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de deelnemer woonachtig is in het buitenland.
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Maashorst Ondernemers.

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de deelnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 11 – Disclaimer

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Maashorst Ondernemers.

Maashorst Ondernemers is voorbehouden de Algemene voorwaarden tussentijds te veranderen.

2022, Nistelrode