Rapport: ‘Evaluatie Grote Grazers’ is gereed en openbaar

Bijlage: Evaluatie grote grazers in de Maashorst
Bijlage: Opname BRT Vergadering toelichting Arcadis (einde bericht)

Het rapport ‘Evaluatie grote grazers in De Maashorst’, een evaluatie op de beleving van veiligheid en ecologie” is gereed.

De evaluatie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Maashorst community. De ecologische effecten van de grazers onderzochten en beoordeelden we samen met betrokken ecologische deskundigen, terreinbeheerders en kuddebeheerders.

 

De (beleving van de) veiligheid werd uitgevoerd door en onder onafhankelijke procesleiding van Arcadis Nederland. De selectie van Arcadis vond plaats met inbreng van (leden van) de Adviesraad. Het advies op het veiligheidsaspect kwam tot stand als uitkomst van onder andere een enquête, interviews en werksessies met adviesraadleden en stakeholders. Het ecologische en het veiligheidsaspect zijn verwerkt in bijgevoegd evaluatierapport. Dit rapport is in het eerstvolgende bestuurlijk overleg (BRT) van De Maashorst in december 2020 besproken. Vervolgens zijn colleges en raden geïnformeerd over het vervolg.

Toelichting evaluatieproces aan Maashorstbestuur door Arcadis
Op 9 december 2020 heeft de procesbegeleider van Arcadis, Jolijn Posma, een presentatie gegeven aan het Bestuurlijk Regie team. In deze presentatie licht Arcadis toe hoe het proces van de evaluatie van de grote grazers is doorlopen.

Bekijk deze presentatiedoor het openen van onderstaande link: