Via Team De Maashorst ontvingen we een rapport inclusief bijlagen ‘Evaluatie grote grazers in De Maashorst, een evaluatie op de beleving van veiligheid en ecologie.’ Natuurlijk ontzettend interessant voor jullie als Maashorst Ondernemers om dit te lezen.

De evaluatie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Maashorst community. De ecologische effecten van de grazers werden onderzocht en beoordeeld samen met betrokken ecologische deskundigen, terreinbeheerders en kuddebeheerders. De (beleving van de) veiligheid werd uitgevoerd door en onder onafhankelijke procesleiding van Arcadis Nederland. De selectie van Arcadis vond plaats met inbreng van (leden van) de Adviesraad. Het advies op het veiligheidsaspect kwam tot stand als uitkomst van onder andere een enquête, interviews en werksessies met adviesraadleden en stakeholders. Het ecologische en het veiligheidsaspect zijn verwerkt in bijgevoegd evaluatierapport.

Dit rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg (BRT) van de Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over het vervolg.

Wanneer bekend is hoe dit vervolg eruit gaat zien, lees je dit natuurlijk op deze website!
Voor nu meer nieuws op www.allemaalmaashorst.nl